Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi standart maddelerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Sisteminin kurulumu ile firmalar bilgilerin varlıklarının güvenirliğini ve gizliliğini sağlamış olurlar.

Bil­gi gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak, tek­no­lo­jik çö­züm­ler­le bir­lik­te sağ­lam bir gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı ile müm­kün ola­bil­mek­te­dir. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

ISO 27001 standardı, ISO 9001 ile ISO 14001 gibi diğer yönetim sistemi standartlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanılmıştır, hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur.

ISO 27001 Belgelendirmesinin Faydaları Nelerdir?

 • Bilgi varlık güvenliğinin sağlanması
 • Amaç dışı kullanımı önlemek
 • Yasal takipleri önler
 • Firmanın piyasa itibar ve prestijin artması
 • Kanun ve yönetmeliklere uyum
 • Uluslararası pazarda rekabet avantajı
 • Müşteri Memnuniyetin sağlanması
 • Çalışanların motivasyonunu arttırır

ISO 27001 (BGYS) Standardı Maddeleri Nelerdir?

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi
 • Yönetim sorumluluğu
 • BGYS iç denetimleri
 • BGYS’yi yönetimin gözden geçirmesi
 • BGYS iyileştirme