Kişisel Verilerin korunmasI kanunu hakkında bilgilendirme

LTS Bilişim Teknolojileri LTD. ŞTİ. (kısaca “LTS Bilişim Teknolojileri”) olarak tüm müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.


1 – Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

LTS Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi
İstanbul Ticaret Odası 
Beşyol Mahallesi Cami Sokak No:10 Güvener Plaza Küçükçekmece / İST.
Tel: +90(212)705 05 87 | Faks: +90(850)219 94 03


2 – Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir ?

Kişisel verileriniz öncelikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında, talep ettiğiniz hizmetin en üst seviyede sunulması, bir sonraki hizmet ve ürün talebinizde profil kaydınızın hazır bulunması, size uygun hizmet ve ürünlerin hızlı ve en doğru şekilde belirlenmesi gibi amaçlarla, en önemli ilkemiz olan “müşteri memnuniyeti”ni temin maksadıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ayrıca, sizlere sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve kampanyalarımızı duyurmak, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlamak, yürütmek ve yönetmek, internet sitesinde sunulan hizmetleri geliştirmek, sitede oluşan hataları gidermek,  talep ve şikâyetlerinizi ilettiğinizde tarafınızla iletişime geçmek, talep ve şikâyetlerinizi yönetmek, hizmet kalitesini arttırmak, üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak ve gerektiği durumlarda ödemelerinizin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak gibi amaçlarla da işlenebilmektedir.


3 – Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir ?

Hizmetin ifası için zorunlu kişiler
Kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

İnternet sitesinin bulunduğu yer sağlayıcı
İşbu internet sitesinde tutulan veriler tüm güvenlik önlemleri alınmak suretiyle LTS Bilişim Teknolojileri’ne ait veri merkezinde veya Uluslararası Veri Merkezi standartlarını karşılayan, lokasyon bağımsız bulut veri merkezlerinde yer alan sunucularında barındırılır. İlgili sunuculara erişim yetkisi yalnızca LTS Bilişim Teknolojileri’ne ait olup, verilerin yer sağlayıcıya barındırma ve güvenliğini sağlama amacı dışında aktarılması söz konusu değildir. Sunuculara yetkisiz erişimlerin önlenmesi için gereken her türlü tedbir alınmaktadır.

Kanunen paylaşılması zorunlu kişiler
LTS Bilişim Teknolojileri’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de kişisel verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Danışmanlık ve yardımcı hizmet sağlayıcıları
Kişisel verileriniz, LTS Bilişim Teknolojileri’nin haklarını ve/veya sizin haklarınızı korumak ve hukuki mükellefiyetleri yerine getirmek amaçlarıyla ve bu amaçların ifası için veri aktarımının zorunlu olması halinde; depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iştiraki olan Küre Yazılım şirketine, iş ortaklarına, bankalara, finans kuruluşlarına; hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Ajanslar ve reklam verenler
Kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler siz ziyaretçilerimiz/müşterilerimizle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve yeterli koruma mevcut değilse dahi LTS Bilişim Teknolojileri olarak yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca makul usullerle denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

4 – Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz internet sitemiz üzerinden doldurmuş olduğunuz formlar, tarafımıza göndermiş olduğunuz posta, e-posta, faks ve benzeri ortamlar, tarafımızla yapacağınız sesli görüşmeler veya bizzat şirketimizde yapacağınız görüşmeler aracılığıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz verinin niteliğine uygun olarak, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşmesel ve hukuki sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi için toplanır.

Bu kapsamda toplanan kişisel verilerinizin toplanmasında dayanılan hukuki sebepler verinin niteliğine uygun olarak; açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerinden biri uyarınca işlenir.


İşlenen Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Ad, Soyad, TC Kimlik No, Adres Tarafımızdan mal ya da hizmet alınması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 ve devam maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82’inci maddesi uyarınca zorunlu olması sebebiyle işlenir.
(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-a)
Tarafımızdan mal ya da hizmet satın alınmamış olmasına rağmen sahibi olduğumuz internet sitelerine üye olmanız halinde, ilgili üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesine bağlı hizmetlerin ifası amacıyla sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenir. (6698 sayılı Kanun Md. 5/2-c)
E-posta, telefon ve sair iletişim bilgileri

Tarafımızdan hizmet almanız halinde almış olduğunuz mal ve hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması, taraflar arasındaki iletişimin kurulması, lisans yenilemesi vs. amaçlar ile işlendiği durumlarda sözleşmesel ilişkinin ifası için sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenir.

(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-c)

Tarafımızdan hizmet alınmamış olmasına rağmen sahibi olduğumuz internet sitelerine üye olmanız halinde ilgili üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesine bağlı hizmetlerin ifası amacıyla sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenir. (6698 sayılı Kanun Md. 5/2-c)

Bültenlerimize kayıt olmanız halinde yalnızca vermiş olduğunuz açık rıza sebebiyle işlenir. (6698 sayılı Kanun Md. 5/1)

Kredi kartı bilgileri

Yalnızca mail order ile alışveriş yapılması halinde Kullanıcı ile LTS Bilişim Teknolojileri arasında kurulan sözleşmesel ilişkinin ifası için zorunlu olması nedeniyle işlenir.

(6698 s. Kanun Md. 5/2-c)

Ses kaydı Tarafımızla yapmış olduğunuz telefon görüşmeleri müşteri memnuniyetinin sağlanması, olası uyuşmazlıkların çözümü ve güvenliğin sağlanması amaçlarıyla, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle kısa süreli kayıt altına alınarak işlenir. (6698 sayılı Kanun Md. 5/2-f)
Kamera kaydı Tarafımıza ait lokasyonlarda güvenliğin sağlanması amacıyla kamera kaydı alınmaktadır. Bu kayıtlar, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenir. (6698 sayılı Kanun Md. 5/2-f)

5 – Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Muhafaza Edilmektedir ?

Kişisel verileriniz mevzuatta daha uzun süreler öngörülmemişse, Türk Ticaret Kanunu’nun 182. Maddesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 146. Maddesi uyarınca azami 10 (on) yıl süre ile muhafaza edilmektedir. Kamera kayıtları azami 2 yıl süre ile saklanır.

6 – Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir ?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Beşyol Mahallesi Cami Sokak No:10 Güvener Plaza Küçükçekmece – İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya ltsbilisim@hs06.kep.tr e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve LTS Bilişim Teknolojileri sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@ltsbilisim.com.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu